Joseph Golshani

Joseph Golshani

CEO Master Styist

Oksana Gerasimenko

Oksana Gerasimenko

Co-Owner – Partner / MASTER

Nataliya Shakhova

Nataliya Shakhova

MASTER

Sherri Ferraro

Sherri Ferraro

MASTER

Faz Monfared

Faz Monfared

Master Professional

Stacey Hightower

Stacey Hightower

Stylist

Mitzy Shirley

Mitzy Shirley

Senior Professional

Nazi Ghassemian

Nazi Ghassemian

Studio Professional